Skip to Main content Skip to Navigation
Conference papers

O suxeito poético performativo ou a ruptura coa heteronormatividade do canon

Complete list of metadata

https://hal-univ-paris8.archives-ouvertes.fr/hal-03165589
Contributor : Haki Shtalbi Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, March 10, 2021 - 5:30:52 PM
Last modification on : Thursday, October 21, 2021 - 3:16:58 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-03165589, version 1

Citation

Ánxela Lema París. O suxeito poético performativo ou a ruptura coa heteronormatividade do canon. Congrès International "Nov@s Pensador@s. Estratexias de visibilización das culturas minorizadas", Université de Santiago de Compostela, 2015, Santiago, Chile. ⟨hal-03165589⟩

Share

Metrics

Record views

9