Skip to Main content Skip to Navigation
Conference papers

Voz e corpo en Carnia Haikai de Elvira Riveiro Tobío: un posíble caso de biografismo sexualizante

Complete list of metadata

https://hal-univ-paris8.archives-ouvertes.fr/hal-03171829
Contributor : Haki Shtalbi Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, March 17, 2021 - 11:21:29 AM
Last modification on : Wednesday, November 3, 2021 - 6:00:25 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-03171829, version 1

Citation

Ánxela Lema París. Voz e corpo en Carnia Haikai de Elvira Riveiro Tobío: un posíble caso de biografismo sexualizante. Congrès International "Novos Investigadores en Estudos Literarios e Culturais", Université de Vigo (Espagne), 2016, Vigo, España. ⟨hal-03171829⟩

Share

Metrics

Record views

6